Studia stacjonarne licencjackie o profilu praktycznym. Studia stacjonarne (dzienne) są bezpłatne dla studentów z obywatelstwem polskim, a studenci zagraniczni płacą tylko 100 zł za cały semestr.

Trzyletnie studia I stopnia, prowadzące do uzyskania dyplomu licencjata, otwarte są dla wszystkich, którzy posiadają przynajmniej świadectwo maturalne.

Absolwent kierunku POLITOLOGIA posiada szeroki zakres wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu urzędnika administracji państwowej lub samorządowej oraz podejmowania służby w charakterze funkcjonariusza lub pracownika cywilnego w instytucjach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  Dysponuje wiedzą ogólną z zakresu nauki o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o bezpieczeństwie i administracji publicznej. Ma podstawową wiedzę na temat miejsca człowieka w życiu społecznym i politycznym w ujęciu historycznym i współczesnym. Posiada ogólną wiedzę o teoretycznych podstawach nauki o polityce oraz podstawową wiedzę na temat wybranych nurtów myśli politycznej: polskiej i zagranicznej. Potrafi określić miejsce nauki o polityce w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Ma ogólną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami politycznymi i ekonomicznymi w wymiarze międzynarodowym, europejskim i polskim, jak i o o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje polityczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. Posiada umiejętności praktyczne w odniesieniu do prawidłowego intepretowania zjawisk zachodzących w życiu publicznym. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, jest przeświadczony o zasadności współpracy w zespole oraz potrafi uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, zwłaszcza politycznych i obywatelskich Posługuje się językiem obcym (angielskim) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. Niezależnie od realizowanej specjalności absolwent jest przygotowany
do wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjno-komunikacyjnych jako czynnika zwiększającego efektywność jego pracy oraz wspierającego jego rozwój zawodowy. Ma ogólną wiedzą na temat zasad ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego Jest gotowy do planowania, organizacji i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla politologii.  Ma świadomość wagi powierzonych mu zadań oraz związanej z tym etycznej odpowiedzialności w duchu Katolickiej Nauki Społecznej.

Studenci wybierają jedną z dwóch specjalności:

- bezpieczeństwo publiczne

- administracja publiczna

 

Specjalność: bezpieczeństwo publiczne

Absolwent specjalności bezpieczeństwo publiczne posiada wiedzę na temat zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa i jego instytucji. W szczególności zaś dysponuje wiedzą z zakresu bezpieczeństwa publicznego obejmującą zagadnienia: prawnych podstaw bezpieczeństwa, zasad funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa publicznego, zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, zarzadzania kryzysowego, funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, kształtowania polityki bezpieczeństwa oraz ochrony praw i wolności człowieka.

Dobrze zna i rozumie terminologię znaczące koncepcje, metody i techniki dotyczące diagnozowania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego  oraz utrzymywania jego właściwego stanu. Dysponuje wiedzą metodyczną w zakresie analizowania potrzeb z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ich zaspokajania. Zna formy działania  oraz zadania i organizację instytucji działających na rzecz kształtowania pożądanego  stanu bezpieczeństwa  publicznego. Jest również wyposażony w wiedzę dotyczącą podstaw prawa odnoszącego się do bezpieczeństwa  RP. Zna funkcje i zadania instytucji i organów państwa odnoszące się do sfery bezpieczeństwa publicznego.

Wiedzę o bezpieczeństwie publicznym potrafi wykorzystać w celu rozwiązywania istotnych problemów związanych z: diagnozowaniem i zwalczaniem zagrożeń,  zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, tworzeniem programów prewencyjnych w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

Ma świadomość swoich możliwości, rozumie odpowiedzialność  związaną z działaniami z zakresu ochrony bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego.

Z racji ukończenia kierunku politologia i nabycia kwalifikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze urzędnika państwowego lub samorządowego na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań odnoszących się do szeroko rozumianej sfery bezpieczeństwa publicznego, podejmowania służby w instytucjach bezpieczeństwa publicznego oraz pracy w komercyjnych podmiotach zajmujących się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem publicznym.

Absolwent jest  przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

 

Specjalność: administracja publiczna

Absolwent specjalności administracja  publiczna posiada wiedzę na temat zasad funkcjonowania  demokratycznego państwa prawa i jego instytucji. W szczególności zaś dysponuje wiedzą z zakresu administracji publicznej obejmującą zagadnienia: prawa administracyjnego, ustroju administracyjnego Polski, zadań i organizacji administracji państwowej, samorządowej, specjalnej, kościelnej oraz administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonowania administracji finansowej oraz realizowania zamówień publicznych.

Dobrze zna i rozumie terminologię, znaczące koncepcje, metody i techniki  funkcjonowania administracji publicznej w szczególności zaś: zasady określania jej kompetencji merytorycznych, środki sprawowania władzy administracyjnej oraz utrzymywania wysokiej sprawności merytorycznej i organizacyjnej administracyjnych struktur  państwa. Zna również formy działania oraz zadania i organizację instytucji i organów wchodzących w skład  administracji publicznej państwa polskiego oraz administracji Unii Europejskiej. Dysponuje wiedzą metodyczną w zakresie analizowania potrzeb z zakresu objętego działalnością administracji publicznej  i ich zaspokajania. Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą podstaw prawa administracyjnego.

Wiedzę o administracji publicznej potrafi wykorzystać w celu rozwiązywania istotnych problemów państwa i społeczeństwa w dziedzinach związanych z przypisanymi jej kompetencjami w duchu poszanowania litery prawa oraz skutecznego zarządzania sprawami publicznymi i indywidualnymi z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej.

Zna ogólne funkcje i zadania administracji publicznej oraz zakres zadań i uprawnień  konkretnych instytucji i urzędów działających w jej ramach.

Ma świadomość swoich możliwości, rozumie odpowiedzialność  związaną z działaniami  z zakresu  stosowania prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sprawnego trybu postępowania administracyjnego oraz wydawania i egzekwowania decyzji administracyjnych.

Z racji ukończenia kierunku politologia i nabycia kwalifikacji z zakresu administracji publicznej absolwent będzie przygotowany do pracy w krajowych instytucjach i organach administracji publicznej różnych szczebli oraz w administracji unijnej.

Absolwent jest  przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

 

Kalendarz, Plany zajęć, Informator i wszystkie inne materiały do pobrania

Ramowy Program Studiów

Semestralne plany zajęć oraz regulamin praktyk