Indywidualny tok studiów (ITS) - to program nauczania i plan studiów przygotowany dla studenta, realizowany na podstawie ustaleń z Kierownikiem ds. studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. ITS automatycznie przyznawany jest studentom, którzy studiują już na innej uczelni.

 

 • W stosunku do studentów niepełnosprawnych, studentów wychowujących dzieci, studentów, dla których studia na PWTW Collegium Bobolanum stanowią drugi kierunek studiów, a także w innych uzasadnionych przypadkach Rektor Collegium Bobolanum może ustalić indywidualny tok odbywania studiów.
 • Indywidualny tok studiów nie zwalnia od zdawania obowiązujących egzaminów i kolokwiów oraz udziału w seminariach, i zajęciach obowiązkowych.
 • W uzasadnionych przypadkach Rektor Collegium Bobolanum może wyznaczyć również indywidualny tryb zaliczania zajęć i zdawania egzaminów.

 

 1. Indywidualny tok studiów mogą podjąć studenci, którzy:
  1. studiują na innej uczelni, przy czym:
 • w przypadku studentów, których pierwszą uczelnią jest PWTW Collegium Bobolanum, indywidualny tok studiów z możliwością studiów równoległych jest dostępny dla studentów od II roku studiów, pod warunkiem, że średnia ocen jest wyższa niż 4,0;
 • w przypadku studentów innych uczelni, chcących studiować równolegle na PWTW Collegium Bobolanum, wymogiem jest zezwolenie na równoległe studia z uczelni macierzystej;
 • w przypadku studentów PWTW Collegium Bobolanum, chcących studiować równolegle drugi kierunek na PWTW Collegium Bobolanum, wymogiem jest zezwolenie Rektora Collegium Bobolanum;
  1. z racji zdrowotnych lub innych ważnych powodów osobistych nie są w stanie w pełni uczestniczyć w planie studiów przewidzianym na dany rok.
 1. Indywidualny plan studiów na dany semestr zostaje ustalony z kierownikiem ds. studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, zależnie od trybu podjętych studiów na PWTW Collegium Bobolanum:
  1. w semestrze zimowym – najpóźniej w drugim tygodniu semestru;
  2. w semestrze letnim – najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem semestru.
 2. W celu zaliczenia roku akademickiego w ramach indywidualnego toku studiów student musi zdać co najmniej osiem egzaminów. Jeśli student zda mniej niż osiem egzaminów w ciągu roku akademickiego, wówczas sesja letnia tego roku akademickiego nie zostanie zaliczona tak długo aż student nie zda wymaganej liczby egzaminów. Natomiast w celu zaliczenia każdego semestru student musi zdać co najmniej jeden egzamin podczas sesji egzaminacyjnej.

Student, skierowany na studia na innej uczelni na podstawie indywidualnego toku studiów, jest zobowiązany zaliczyć przedmioty i zdać odpowiednie egzaminy zgodnie z planem studiów uczelni przyjmującej, stosując się do zasad tej uczelni.