► Dlaczego warto studiować u nas? - Przeczytaj!

Pełna informacja o studiach licencjackich kanonicznych


Zapisy na studium licencjatu kanonicznego na AKW prowadzi Sekretariat Collegium Bobolanum (ul. Rakowiecka 61).

► Rekrutacja na studia trwa w systemie ciągłym. Podania o przyjęcie można składać w dowolnym terminie od czerwca do końca września. Decyzje o przyjęciu kandydatów są dokonywane zgodnie z Regulaminem Rekrutacyjnym na koniec września.

 Należy przynieść lub przysłać listem poleconym do Sekretariatu AKW Collegium Boboblanum (ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa) następujące dokumenty:

 1. wypełniony FORMULARZ REKRUTACYJNY
 2. życiorys (własnoręcznie podpisany)
 3. odpis i kopia dyplomu magistra
 4. pozwolenie/opinia
  - pozwolenie biskupa miejsca (księża)
  - pozwolenie przełożonego (osoby zakonne)
  - opinia księdza proboszcza miejsca zamieszkania oraz dziekana/dyrektora studiów magisterskich (osoby świeckie)
 5. zaświadczenie od lekarza o zdolności do podjęcia studiów
 6. ksero pierwszej (tytułowej) strony pracy magisterskiej
 7. dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe oceniane przy kwalifikacji
 8. potwierdzenie uiszczenia bezzwrotnej opłaty wpisowej (jej wysokość i sposób wpłaty podane są na stronie OPŁATY). Opłatę wpisową należy wpłacić z dopiskiem "opłata wpisowa". W przypadku nie przyjęcia kandydata na studia wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 Przy pierwszej wizycie w Sekretariacie trzeba będzie okazać dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport w przypadku obcokrajowców.