► Regulamin opłat za studia w roku akademickim 2023/2024 Akademii Katolickiej w Warszawie – COLLEGIUM BOBOLANUM

1. W Akademii Katolickiej w Warszawie – Collegium Bobolanum pobiera się niżej wymienione opłaty:

JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE Z TEOLOGII - 500 zł za semestr

STUDIA PODYPLOMOWE DUCHOWOŚCI - 450 zł za semestr

WOLNI SŁUCHACZE NA PODYPLOMOWYM STUDIUM  DUCHOWOŚCI
- 1 przedmiot w semestrze - 100 zł za semestr
- 2 przedmioty w semestrze - 150 zł za semestr
- 3 przedmioty w semestrze - 200 zł za semestr
- Pełne uczestnictwo - 450 zł za semestr

NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Z TEOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY) - 600 zł za semestr

OTWARTE STUDIUM AKADEMICKIE 

- 1 przedmiot w semestrze - 100 zł za semestr
- 2 przedmioty w semestrze - 150 zł za semestr
- 3 i więcej przedmiotów w semestrze - 250 zł za semestr

JEZUICKA SZKOŁA BIBLIJNA - 100 zł za semestr

IGNACJAŃSKA SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO - 50 zł za semestr

JEZUICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - 75 za semestr 

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA CZESNE 
- Czesne za rok - 28 października 2023
- Czesne za semestr zimowy - 28 października 2023 
- Czesne za semestr letni - 31 marca 2024 

OPŁATY ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH
- Studia magisterskie i licencjackie - 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki
- Studia podyplomowe, Otwarte Studium Akademickie, Jezuicki Uniwersytet III Wieku, Studium Formacyjne dla Przełożonych Zakonnych - 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki
- Studia licencjackie kanoniczne i studia doktoranckie - 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki

POZOSTAŁE OPŁATY
- Opłata wpisowa za jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne studia z teologii - 85 zł
- Opłata wpisowa za studia stacjonarne I stopnia z politologii - 85 zł 
- Opłata wpisowa za studia podyplomowe - 85 zł 
- Opłata wpisowa za studia licencjatu kanonicznego - 85 zł
- Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł
- Opłata za świadectwo ukończenia studiów licencjatu kanonicznego z teologii - 20 zł
- Opłaty zgodne z § 53 ust. 1b i 1d Regulaminu studiów:
-- powtarzanie przedmiotu z powodu niezadawalających wyników w nauce - 200 zł
-- powtarzanie roku na studiach stacjonarnych - 1000 zł
-- powtarzanie roku na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich z teologii - 1000 zł
-- warunkowe dopuszczenie na następny semestr - 100 zł
- Opłata za egzamin końcowy na studiach licencjatu kanonicznego - 230 zł
- Jednorazowa opłata za legitymację studencką - 22 zł
- Opłata za wydanie indeksu - 20 zł
- Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów w języku obcym oraz suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł
- Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów w języku obcym oraz suplementu do dyplomu w języku obcym - 20 zł
- Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą (§ 27 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów w związku z art. 78 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. poz. 1668) - 26 zł
- Opłata za wydanie duplikatu legitymacji - 33 zł
- Opłata za wydanie duplikatu indeksu - 30 zł

2. Cudzoziemcy nie będący obywatelami krajów UE/EFTA wnoszą opłaty za studia stacjonarne w wysokości 100 zł za semestr lub odpowiednie kwoty podane wyżej dla studiów niestacjonarnych, podyplomowych, licencjackich i doktoranckich.

3. W przypadku trudnej sytuacji materialnej lub zdarzeń losowych zainteresowany student może ubiegać się o rozłożenie opłat na raty lub ich zmniejszenie. Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną studenta należy składać w Sekretariacie Uczelni przed upływem terminu wniesienia opłat semestralnych lub rocznych.

4. Wszystkie opłaty dokonywane są na wskazane konta uczelni. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę księgowania na koncie uczelni.

 

Opłaty należy wpłacać na odpowiednie konto w zależności od rodzaju studiów:

 

- STUDIA STACJONARNE TEOLOGII, POLITOLOGII:

nr konta: 58 1130 1017 0020 1529 6320 0003

właściciel konta:
AKW - Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

bank:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

gotowe formularze wpłat albo przelewów na poczcie: można otrzymać w Sekretariacie lub pobrać: formularz wpłaty gotówkowej na poczcie albo formularz przelewu pocztowego. W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać rozdzaj studiów (np. 'TS', 'POL', 'PCH') i rodzaj opłaty (np. 'wpisowe', 'za semestr', 'za rok'). 

 

 - STUDIA NIESTACJONARNE TEOLOGII, PODYPLOMOWE DUCHOWOŚCI, LICENCJAT KANONICZNY, SZKOŁA DOKTORSKA, JEZUICKA SZKOŁA BIBLIJNA, JEZUICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, OTWARTE STUDIUM AKADEMICKIE

nr konta: 03 2490 0005 0000 4530 4413 9005

właściciel konta:
AKW - Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

bank:
Alior Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 39a, 02-519 Warszawa

gotowe formularze wpłat albo przelewów na poczcie: można otrzymać w Sekretariacie lub pobrać: formularz wpłaty gotówkowej na poczcie albo formularz przelewu pocztowego. W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać rozdzaj studiów (np. 'TN', 'JUTW', 'PSD', 'SFPZ', 'JSB', 'OSA', 'SD', 'LK') i rodzaj opłaty (np. 'wpisowe', 'za semestr', 'za rok').

 

 - IGNACJAŃSKA SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO

nr konta: 92 2490 0005 0000 4600 7910 7799

właściciel konta:
AKW - Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

bank:
Alior Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 39a, 02-519 Warszawa

 

 - INNE POZOSTAŁE RODZAJE ROZLICZEŃ

nr konta: 03 2490 0005 0000 4530 4413 9005

właściciel konta:
AKW - Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

bank:
Alior Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 39a, 02-519 Warszawa


 ► Potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty należy okazać w Sekretariacie.