Publikacje i artykuły naukowe naszych wykładowców

AKW Collegium Bobolanum wydaje czasopismo naukowe - Kwartalnik „Studia Bobolanum” (ISSN 1642-5650), punktowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest on poświęcony teologii i szeroko rozumianym zagadnieniom związanym z religią. Numery archiwalne są dostępne na stronie: http://archiwum.bobolanum.pl/pl/archiwum

Nasi wykładowcy publikowali też w wychodzącym w latach 2002-2005 Roczniku „Forum Iuridicum”, który zajmował się zagadnieniami prawno-społecznymi. Publikowali również w Miesięczniku „Przegląd Powszechny”. Pozycje książkowe wykładowcy Collegium Bobolanum publikują w różnych wydawnictwach, jak także w jezuickim Wydawnictwie Rhetos.


2022 Bakalarski Kulturowe bariery i szanse dialogu

dr Krzysztof Bakalarski
Kulturowe bariery i szanse dialogu
Wydawca: Warszawa, Difin, 2022
Format: B5, 188 stron, oprawa miękka
ISBN: 978-83-8270-062-6
Książka jest dostępna: na stronie Wydawnictwa Difin

Dlaczego tak trudno o porozumienie wśród ludzi? Jeśli możemy uzyskać zrozumienie w zamian za rozumienie innych, to dlaczego tak mało zainteresowania wykazujemy racjami bliźnich? Dlaczego zamiast dialogu prowadzimy coraz ostrzejszy spór o wielowymiarowym kształcie. Dotyka on różnic politycznych, światopoglądowych, ideologicznych, obyczajowych, religijnych, kulturowych. Agresja, nie tylko werbalna, personalizacja życia i polityki rodząca zjawisko tzw. baniek informacyjnych,  odseparowanych, niekomunikujących się ze sobą, często wrogo nastawionych grup społecznych, kreują zjawisko pipolizacji polityki, w której istotniejsze od działania na rzecz dobra wspólnego, stają się niemal kuglarskie sposoby zabiegania o głosy wyborców. Ci zaś w coraz mniejszym stopniu gotowi są do uczestnictwa w tym, co nazywamy demokracją przedstawicielską, mimo że podstawowym wyznacznikiem demokracji jest właśnie uczestnictwo. Brak czynników pozwalających na budowę  podmiotowości obywateli kieruje ich zainteresowania w stronę prywatności oraz, coraz częściej, buduje siłę ugrupowań skrajnych – populistycznych i nacjonalistycznych. Ograniczenie wyborów ideowych do liberalizmu i konserwatyzmu, często wprost do relatywizmu lub fundamentalizmu, to kolejny powód kreacji konfliktów społecznych.

    Czynników jest oczywiście więcej. Autor opisuje je, poszukując zarazem sposobu ich porządkowania. W tym kontekście proponuje, by na rzeczywistość, zwłaszcza w naszym kraju, spojrzeć jak na konfrontację międzykulturową i ewentualny dialog kształtować w oparciu o zasady i doświadczenia takiej międzykulturowej komunikacji, mimo że odbywa się w łonie, wydawać by się mogło, jednolitego kulturowo i etnicznie społeczeństwa.

     Autor przedstawia argumenty na rzecz tak sformułowanego założenia, dokonując analiz w zakresie stanu kultury, mediów, języka polityki, stanu demokracji i jej elit, czy  rozumienia  samego terminu dialog. To treści pierwszej części pracy. W części drugiej zaś poznajemy rozważania, które mogą pozwolić na  odrobinę optymizmu w trudnych czasach światopoglądowych i kulturowych konfliktów. Mimo, że ich charakter należy uznać za trwały element kolorystyki społeczno-politycznej, to jednak można doszukiwać się także w tych warunkach szans na  dialog.


2021 Fehler Informacyjny p2021 Fehler informacyjny t

Redaktor naukowy: prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler
Informacyjny wymiar bezpieczeństwa państw i jednostek
Wydawca: Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2021
Format: B5, 369 stron, oprawa miękka
ISBN: 978-83-66541-59-7
Książka jest dostępna: na stronie Księgarni Ekonomicznej 

Głównym zadaniem badawczym, które postawił przed sobą zespół autorów, było znalezienie odpowiedzi na pytania związane z różnorodnymi szansami, wyzwaniami i zagrożeniami, jakie niosą współczesne czasy dla informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa państw i jednostek.
W ramach realizacji powyższego zadania przestawione w publikacji dociekania zostały skoncentrowane wokół następujących problemów szczegółowych, które zawarte zostały w oddzielnych częściach:
- Istota bezpieczeństwa informacyjnego;
- Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa informacyjnego;
- Prawno-organizacyjne aspekty działalności na rzecz bezpieczeństwa informacyjnego.
W tej publikacji pierwszy rozdział został napisany również przez naszego wykładowcę dr. inż. Roberta Wawra SJ, a rozdział piąty przez dr. Jarosława Charchułę SJ.


2017 Kulisz Wiara kultura apologia

Józef Kulisz SJ - Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości

W jezuickim wydawnictwie Rhetos w Warszawie-Falenicy została wydana kolejna z serii "Wiara i kultura" pozycja książkowa (194 strony) o. prof. dra hab. Józefa Kulisza SJ pt. Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości. Jest to kolejna próba rozmowy o wierze z niewierzącymi. We wstępie można przeczytać: "W Teilhardowej apologii ludzkości nie znajdujemy na pierwszym miejscu argumentów z apologetyki katolickiej – teologicznej tych czasów. Francuski jezuita nie mówi, że to, co mówią o świecie i o człowieku niewierzący ludzie nauki na podstawie badań przyrodniczych, jest nieprawdziwe tylko dlatego, że inaczej mówi o tym teologia. Teilhard de Chardin już w pierwszej połowie XX w. stosował sposób i metodę argumentacji, którą wskazywał teologom i ludziom nauki Jan Paweł II. A mianowicie, aby należycie uzasadnić stanowisko Kościoła, nie należy narzucać niewierzącym poglądów wynikających z wiary, ale interpretować i chronić wartości zakorzenione w samej naturze istoty ludzkiej, jak też, dodajmy, badanej rzeczywistości. I dopiero wtedy ukazać ich sens czy też możliwość spełnienia w tajemnicy wiary."

Rok wydania: 2017
Oprawa miękka; 145x202 mm
Liczba stron: 194
Do kupienia na: Rhetos iStore


2013 Bakalarski Komunikacja p

dr Krzysztof Bakalarski
Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych
Wydawca: Warszawa, Difin, 2014
Format: B5, 204 strony, oprawa miękka
ISBN: 978-83-7930-094-5
Książka jest dostępna: na stronie Wydawnictwa Difin, również w wersji e-book2010

okladka Aszyk

 

  Okadka gram Jonczyk

 

10m

 

 03

 

01

 

 05

 

2006 Aszyk Granice leczenia

Piotr Aszyk - Granice leczenia. Etyczny problem odstąpienia od interwencji medycznych

Przez stulecia ludzkości towarzyszyło przekonanie, iż rozwój nauki uwolni chorych, ich bliskich oraz personel medyczny od podejmowania trudnych decyzji, stwarzając nieograniczone możliwości ratowania i podtrzymywania życia. Wydawało się, że obserwowany po II wojnie światowej rozwój nowych technologii oraz szybki postęp nauk medycznych w dziedzinie diagnostyki, farmakologii, sposobów leczenia spełniają te nadzieje. W ciągu kilkudziesięciu lat medycyna uporała się z wieloma problemami, jakie nękały ludzkość od zarania dziejów. Niespotykanym dotąd sukcesom towarzyszyło jednak wiele nowych zjawisk. Jednym z efektów postępu stało się przesunięcie granicy dzielącej życie od śmierci poza nieodwołalne uprzednio i zdawałoby się wyznaczone raz na zawsze linie graniczne ludzkiej egzystencji. Po rozwiązaniu starych, dobrze znanych problemów trzeba było stawić czoło kolejnym, znacznie trudniejszym. Lekarze zaczęli natrafiać u swych pacjentów na stany nieznane wcześniej sztuce leczenia. Pojawiły się postulaty o wyznaczenie granic takich czy innych interwencji medycznych. Autor próbuje wyznaczyć ramy etyczne tychże działań.

Piotr Aszyk - wykładowca etyki i bioetyki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Autor monografii "Konflikty moralne a etyka" oraz artykułów z dziedziny etyki i bioetyki. Ma na swoim koncie również wiele artykułów naukowych. Od roku 2014 pełni funkcję sekretarza Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Wydawnictwo: Rhetos
Seria: Seria Bobolanum
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-89781-09-3
Liczba stron: 207
Okładka: miękka,
Format: 225 x 161 mm
Do kupienia na: Rhetos iStore

 

2006 Gardocki Jezus z Nazaretu

Dariusz Gardocki SJ - Jezus z Nazaretu. Mesjasz Królestwa, Syn Boży i Droga do Ojca

Książka ta przedstawia chrystologię hiszpańskiego jezuity Jon Sobrino, jednego z najbardziej znanych teologów latynoamerykańskich, który jest profesorem teologii na Uniwersytecie Centroamerykańskim Josè Simeón Cañas. Daje ona odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus z Nazaretu i czyni to w oparciu o analizę przepowiadania i działalności Jezusa, Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstania oraz przez ukazanie rozwoju świadomości wiary chrystologicznej w Kościele. Sobrino w swojej twórczości teologicznej podejmuje zarówno klasyczne tematy chrystolologiczne, jak i ustosunkowuje się do wyzwań postawionych chrześcijaństwu przez prądy intelektualne inspirowane epoką Oświecenia. Wszystko to ma służyć jednemu celowi: ożywieniu, odnowieniu i uaktualnieniu wiary w Jezusa Chrystusa - pokazaniu, że Jezus jest Masjaszem, Wyzwolicielem i Synem Bożym, który inauguruje królestwo Boże w historii i przynosi zbawienie ludzkości oraz zaprasza wszystkich ludzi do naśladowania Go i kontynuowania Jego misji na rzecz budowania tegoż królestwa w świecie. DARIUSZ GARDOCKI SJ - adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Wykłada teologię dogmatyczną i teologię fundamentalną. Studia w zakresie teologii odbył na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Następnie studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Doktorat z teologii uzyskał w 1997 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Autor książki „Łaska i wyzwolenie. Łaska podstawą wyzwolenia w teologii Leonarda Boffa”.

Wydawnictwo: RHETOS
Seria: Seria Bobolanum
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 628
Oprawa miękka; 161x225 mm;
Do kupienia na: Rhetos iStore

 

2005 Bolewski Biala bogini

Jacek Bolewski SJ - Biała Bogini, Czarna Madonna... Maryjne światło w ezoterycznym odcieniu

Książka podejmuje - pod hasłem:"Od ezoteryki ku teologii" - dyskusję z różnymi poglądami New Age. Zainteresowanie budzi zwłaszcza kwestia kobiecości na tle wizji człowieka, także wizerunku Boga...Do niedawna teologowie katoliccy znajdowali wyróżnione miejsce dla kobiecej tematyki w mariologii, by teraz odkryć biblijną symbolikę Niewiasty w odniesieniu do Eklezji, żeńskiej postaci Kościoła. Ponadto szuka się dzisiaj elementów kobiecych u Boga..."Biała Bogini" wskazuje bóstwo kobiece, spopularyzowane przez poświęconą mu "kultową" pozycję pod takim tytułem. Czarna Madonna kojarzy się nie z bóstwem, ale z ludzką postacią Maryi, Matki Jezusa. Jednak okazuje się, że i tu możliwe są skojarzenia z postacią boską...

Wydawnictwo: Rhetos
Seria: Seria Bobolanum
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-89781-10-7
Liczba stron: 494
Oprawa: miękka,
Format: 160 x 230 mm.
Do kupienia na: Rhetos iStore